Đau răng


+ Phương 8:
Trị đau răng: Tế tân 1 chỉ, Hoàng bá 1 chỉ. Sắc nước súc miệng, không được nhấm xuống.
(Cát lâm Trung Thảo dược)