Nhi khoa: Bìu dái sưng trướng

+Phương 1:
-Thành phần: Thiền thối 15g.
-Cách dùng: Sắc nước nóng rửa chổ bệnh, mỗi ngày 1 thang, dùng liền 2 ~3 ngày.