Nhi khoa: Kiết lỵ

+ Phương 1:
Trị trẻ con khuẩn lỵ: 
- 2 tuổi trở xuống: Hạ khô thảo 1 lượng, Bán chi liên 5 chỉ. 
- 2 ~ 6 tuổi: Hạ khô thảo, Bán chi liên đều 1 lượng.
- 6 ~ 12 tuổi: Hạ khô thảo, Bán chi liên đều 1 lượng rưỡi. 
Sắc nước uống.
(Tòan triển tuyển biên – Truyền nhiễm bệnh).