Nhi khoa: Tiêu chảy

+Phương 1: Kha Phòng thang
-Thành phần: Kha tử, Phòng phong,Trần bì, Mạch nha mỗi vị 5~10g, Cát căn, Sơn tra mỗi vị 5 ~ 20g.
-Cách dùng: Sắc uống mỗi ngày 01 thang.
-Chứng thích ứng: Các chứng tiêu chảy ở trẻ con.