Lưỡi sinh nhọt

+ Phương 1 : Lưỡi sinh nhọt dùng Hoàng liên và Thạch xương bồ
Lưỡi sinh nhọt lấy Hoàng liên 8g, Thạch xương bồ 4g, dùng 360ml sắc còn 180ml, súc miệng rồi nuốt xuống, hiệu qủa điều trị tốt.

(Lương Y Trần Hoàng Bảo)