Sa trực tràng

+Phương 1:
-Thành phần: Thăng ma 15g, Sái hồ 12g
-Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 3 lần.

+Phương 2:
-Thành phần: Chỉ xác 60g, Thăng ma10g, Chích cam thảo 10g.
-Gia giảm: Người hư nhược gia Hồng sâm 10g, Sanh hoàng kỳ 20g. Trẻ con thì liều dùng giảm 1 nửa.
-Cách dùng: Sắc uống phân 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang.

+Phương 3:
-Thành phần: Hoàng kỳ 15g, Đảng sâm 12g (thay dùng Nhân sâm hiệu quả điều trị càng tốt), Phòng phong 10g, Cam thảo 5g.
-Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 1 thang.
-Chứng thích ứng: Trẻ con thoát giang.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)