Viêm xoang mũi

 + Phương 1: Thương nhỉ tử tán gia vị
-Thành phần: Bạch chỉ 15g, Bạc hà 10g, Tân di hoa 10g, Thương nhỉ tử 10g, Xuyên khung 10g, Cúc hoa 10g, Phòng phong 10g, Hoàng cầm 15g, Mộc thông 10g.
-Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 2~3 lần.

+ Phương 2: Tam hoa tán
-Thành phần: Kim ngân hoa 30g, Dã cúc hoa 30g, Tân di hoa 10g, Thương nhỉ tử 20g, Sinh ý dĩ nhân 20g; Đào nhân, Hoàng cầm, Bạch chỉ mỗi vị 10g.
-Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang.


(Lương y Trần Hoàng Bảo)